Людиноцентричні засади соціогуманітарного розвитку сфери туризму: теоретичний аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7603.4.1.2021.235139

Ключові слова:

людиноцентризм, сфера туризму, турист, розвиток, туристичний людиноцентризм

Анотація

У статті подано результати наукового аналізу людиноцентричних засад соціогуманітарного розвитку сфери туризму з позицій туризмознавчої науки та практики, що відбувається в умовах сучасних глобальних викликів. Доведено, що соціальний і гуманітарний ресурс туризму створює сприятливе середовище для реалізації людиною своїх устремлінь, бажань, можливостей. Визначено, що сфера освіти є середовищем, яке позитивно впливає на формування людиноорієнтованих цінностей особистості та всього освітнього процесу. Відповідно до ідей людиноцентризму освіта як суспільне благо має служити кожній людині, а її доля, особистий успіх і щастя є первинною цінністю благополуччя держави. Саме тому держава має забезпечити для людей відкритий і рівний доступ до освіти й інноваційний, соціально-економічний і національно-культурний розвиток суспільства. Проаналізовано інноваційний підхід до підготовки кадрового потенціалу у сфері туризму, що реалізується за принципами та складовими людиноцентризму, навчання дорослих, орієнтації на портфоліо компетентностей, «виховання лідерів», розвитку потенціалу, самореалізації, вибору свободи творчості, позитивного мислення, партнерства та діалогічності, критичного мислення, інноваційності. Зроблено акцент на нову парадигму підготовки конкурентоздатного фахівця для сфери туризму – туристичного брокера, що надає посередницькі послуги між клієнтом і сферою туризму на засадах індивідуальної діяльності. Доведено, що соціогуманітарні засади розвитку туризму на основі туристичного людиноцентризму мають стати підґрунтям для формування та реалізації державної політики у сфері туризму як базису, що гармонізує суб’єктно-об’єктну взаємодію учасників туристичного руху та виявляється через свідоме патріотичне ставлення до історії, традицій, культури українського народу й набуття досвіду організації та використання національно орієнтованої, гуманістичної, екологічної, толерантної, соціально відповідальної, безпечної культури подорожей Україною в умовах економіки вражень. Рекомендовано розглядати туристичний людиноцентризм як базову складову соціогуманітарних засад розвитку сфери туризму в Україні на сучасному етапі, як ознаку формування нового світогляду людини, що подорожує, і в такий спосіб стимулює представників сфери туризму запроваджувати інноваційні підходи до задоволення широкого спектра потреб мандрівників.

Біографія автора

Алла Гаврилюк, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор наук з державного управління, доцент

Посилання

Verkhovna Rada of Ukraine. (1991, May 12). Pro zakhyst prav spozhyvachiv [On consumer protection] (Law № 1023-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1995, September 15). Pro turyzm [About tourism] (Law № 324/95-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996, June 28). Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] (Law № 254k/96-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2014, Juli 1). Pro vyshchu osvitu [About higher education] (Law № 1556-VII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, September 5). Pro osvitu [About education] (Law № 2145-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Havryliuk, A. M. (2020). Derzhavna polityka u sferi turyzmu v Ukraini: sotsiohumanitarnyi vymir [State policy in the field of tourism in Ukraine: socio-humanitarian dimension] [Monograph]. Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].

Havryliuk, A. M. (2021). Sotsiohumanitarni zasady formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky u sferi turyzmu v Ukraini [Socio-humanitarian principles of formation and implementation of state policy in the field of tourism in Ukraine] [Extended abstract of candidate’s thesis, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine] [in Ukrainian].

Havryliuk, A. M., & Pletsan, Kh. V. (2016). Taim-menedzhment yak skladova uspishnoi komunikatyvnoi vzaiemodii v industrii turyzmu Ukrainy [Time management as a component of successful communicative interaction in the tourism industry of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 1. https://lib.dsau.dp.ua/book/139213 [in Ukrainian].

Holovashenko, O. V. (2002). Turyzm yak forma sotsialnoi aktyvnosti liudyny: sotsialno-filosofskyi analiz [Tourism as a form of human social activity: a socio-philosophical analysis] [Extended abstract of candidate’s thesis, Zaporizhzhia National University] [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2009). Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Philosophy of anthropocentrism in the strategies of educational space]. Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Liubchuk, O. K. (2018). Turyzm yak suchasna determinanta sub’iektyvnoi zadovolenosti zhyttiam v Ukraini [Tourism as a modern determinant of subjective life satisfaction in Ukraine]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 35, 154–159 [in Ukrainian].

Nadolnyi, I. F. (2015). Svitohliad – kliuchova problema piznannia ta diialnosti liudyny [Worldview is a key problem of human cognition and activity]. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Philosophy, 4, 50–54 [in Ukrainian].

Pletsan, Kh. V. (2018). Stan ta tendentsii rozvytku formuvannia konkurentozdatnoho fakhivtsia v umovakh poshuku novoi paradyhmy v sferi turyzmu [The state and trends of the formation of a competitive expert in the search for a new paradigm in the field of tourism]. Ekonomika ta Derzhava, 6, 74–79 [in Ukrainian].

Pletsan, Kh. V. (2018). Formuvannia profesiinykh kompetentsii fakhivtsia-turyzmoznavtsia v umovakh poshuku novoi paradyhmy v sotsiokulturnomu seredovyshchi [Formation of professional competencies of a tourism specialist in terms of finding a new paradigm in the socio-cultural environment]. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2, 118–123 [in Ukrainian].

Revko, A. M. (2020). Sotsiohumanitarnyi prostir ta yoho vplyv na rozvytok rehionalnykh hospodarskykh system [Socio-humanitarian space and its impact on the development of regional economic systems] [Extended abstract of Doctor’s thesis, Chernihivskyi natsionalnyi tekhnolohichnyi universytet] [in Ukrainian].

Skachenko, O. O., Omelianenko-Nabiulina, O. F., & Ustymenko, L. M. (Comp.). (2017). Z Ukrainoiu v sertsi vidkryvaiemo svit [We open the world with Ukraine in our hearts] [Bibliographic index]. KNUKiM Publishing Center [in Ukrainian].

Fedorchenko, V. K., Pazenok, V. S., Kruchek, O. A., Dorova, T. A., & Liubitseva, O. O. (2013). Turyzmolohiia: kontseptualni zasady teorii turyzmu [Tourism: conceptual foundations of tourism theory] [Monograph]. Akademiia [in Ukrainian].

Fedulova, L. I., Zakharin, S. V., Danko, M. S., Shovkun, I. A., & Khaustov, V. K. (2007). Sotsiohumanitarnyi aspekt innovatsiino-tekhnolohichnoho rozvytku Ukrainy [Sociohumanitarian aspect of innovation and technological development of Ukraine] [Monograph]. Institute of Economics and Forecasting [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. Abrys [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Гаврилюк, А. (2021). Людиноцентричні засади соціогуманітарного розвитку сфери туризму: теоретичний аспект. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм, 4(1), 6–17. https://doi.org/10.31866/2616-7603.4.1.2021.235139

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ТУРИЗМУ