DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.1.2019.173025

Оцінка комфортності погодно-кліматичних умов в Українських Карпатах для кліматотерапії та рекреації

Anatolii Polovyi

Анотація


Стаття присвячена дослідженню комфортності погодно-кліматичних умов в Українських Карпатах для кліматотерапії та рекреації, розвитку активного туризму. Одним із стратегічних напрямків розвитку регіону Українських Карпат є пріоритетне освоєння його рекреаційного потенціалу. Наявність унікальної природно-ресурсної бази лікувальних мінеральних вод усіх відомих типів, багато з яких унікальні, в поєднанні зі сприятливими кліматичними умовами є природною базою розвитку санаторно-курортної справи в регіоні.

Основні положення роботи можуть використовуватись для розширення сучасних уявлень про кліматичні особливості гірських ландшафтів та особливості клімату Українських Карпат. У статті розглянуто теоретико-методологічні засади оцінки комфортності погодно-кліматичних умов територій, вплив окремих метеорологічних та геофізичних показників на стан та здоров’я людини. Подано результати розрахунків біокліматичних та кліматотерапевтичних показників за даними тридцятирічних спостережень чотирьох гірських та двох передгірських метеорологічних станцій Українських Карпат, які знаходяться в безпосередній близькості до основних гірськолижних та кліматичних курортів регіону. За результатами розрахунків визначено умови комфортності погодно-кліматичних умов в теплий та зимовий період року для розвитку кліматотерапії і рекреації в регіоні.

Комплексні дослідження погодно-кліматичних умов для розвитку кліматотерапії та рекреації з використанням кількісних оцінок комфортності клімату для умов Українських Карпат виконано вперше. Результати дослідження дозволяють більш коректно застосовувати метеорологічну і кліматологічну інформацію для оцінки кліматичних умов і ресурсів гірських регіонів загалом, зокрема у зв’язку з рекреаційним природокористуванням, розробки програм організації кліматичних курортів у регіоні. Результати дослідження можуть бути використані при організації спортивно-туристичних заходів у регіоні Українських Карпат.

Ключові слова


комфортність погодно-кліматичних умов; Українські Карпати; біокліматологія; кліматотерапія; рекреація; активний туризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Beidyk, O.O. (2001). Rekreatsiino-turystychni resursy Ukrainy: metodolohiia ta metody analizu, terminolohiia, raionuvannia [Recreational and tourist resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology, zoning]. Kyiv: Kyiv National University [in Ukrainian].

Boiko, I.D., & Savranchuk, L.A.(2007). Turystychna kurortolohiia [Tourist Resorts]. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

Boksha, V.G., & Bogutckii, B.V. (1980). Meditcinskaia klimatologiia i klimatoterapiia [Medical climatology and climatotherapy] [Monograph]. Kyiv: Zdorovia [in Russian].

Danilova, N.A. (1977). Priroda i nashe zdorove [Nature and our health] (2nd ed.). Moscow: Mysl [in Russian].

Fomenko, N.V. (2007). Rekreatsiini resursy ta kurortolohiia [Recreational resources and health resorts]. Kyiv: Center of educational literature [in Ukrainian].

Gerburt-Geibovich, A.A., Kandror, I.S., & Chubukov, L.A.(1972). Pogoda, klimat i chelovek [Weather, climate and people]. In Voprosy geografii [Questions of geography] (Issue 89). Moscow: Mysl [in Russian].

Katerusha, H.P., Safranov, T.A., & Katerusha, O.V. (2018). Mozhlyvi zminy bioklimatychnykh umov zymovoho periodu v Ukraini [Possible changes in the bioclimatic conditions of the winter period in Ukraine]. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, 30, 17–27 [in Ukrainian].

Markus, T.A., & Morris, E.N. (1985). Zdaniia, klimat i energiia [Buildings, Climate and Energy]. Leningrad: Gidrometeoizdat [in Russian].

Prykhodko, M.M. (2003). Rekreatsiini resursy Ivano-Frankivskoi oblasti ta yikh vykorystannia [Recreational resources of Ivano-Frankivsk region and their use]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 1, 49–54 [in Ukrainian].

Shalimov, M.O. (2011). Bioklimatolohiia [Bioclimate]. Odesa: Nauka i tekhnika [in Ukrainian].

Stulyshapku, V.O. (2006). Otcenka ekologicheskoi i sotcialnoi komfortnosti prozhivaniia naseleniia na lokalnom urovne [Assessment of the ecological and social comfort of living at the local level]. (PhD thesis). Kaluga State Pedagogical University, Kaluga [in Russian].

Vrublevska, O.O., & Katerusha, H.P. (2005). Prykladna klimatolohiia [Applied Climatology]. Dnipropetrovsk: Ekonomika [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бейдик, О.О. (2001). Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методи аналізу, термінологія, районування. Київ: Київський національний університет.

Бойко, І.Д., & Савранчук, Л.А. (2007). Туристична курортологія. Чернівці: Рута.

Бокша, В.Г., & Богуцкий, Б.В. (1980). Медицинская климатология и климатотерапия [Монография]. Киев: Здоров’я.

Врублевська, О.О., & Катеруша, Г.П. (2005). Прикладна кліматологія. Дніпропетровськ: Економіка.

Гербурт-Гейбович, А.А., Кандрор, И.С., & Чубуков, Л.A. (1972). Погода, климат и человек. В Вопросы географии (Вып. 89). Москва: Мысль.

Данилова, Н.А. (1977). Природа и наше здоровье (2-е изд.). Москва: Мысль.

Катеруша, Г.П., Сафранов, Т.А., & Катеруша, О.В. (2018). Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 30, 17–27.

Маркус, Т.А., & Моррис, Э.Н. (1985). Здания, климат и энергия. Ленинград: Гидрометеоиздат.

Приходько, М.М. (2003). Рекреаційні ресурси Івано-Франківської області та їх використання. Український географічний журнал, 1, 49–54.

Стулышапку, В.О. (2006). Оценка экологической и социальной комфортности проживания населения на локальном уровне. (Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук). Калужский государственный педагогический университет, Калуга.

Фоменко, Н.В. (2007). Рекреаційні ресурси та курортологія. Київ: Центр навчальної літератури.

Шалімов, М.О. (2011). Біокліматологія. Одеса: Наука і техніка.
Copyright (c) 2019 Анатолій Польовий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |