DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.1.2018.150231

Атрактивність нематеріальної культурної спадщини України: туризмознавчий аспект

Alla Нavryliuk

Анотація


У статті здійснено наукову спробу виявити туристичну атрактивність елементів нематеріальної культурної спадщини (далі – НКС), що внесені до Національного переліку України. Вказано, що туризмознавчий аспект розкриття сутності атрактивності/привабливості елементів НКС спрямований на використання широкого спектра дослідницьких інформаційних ресурсів. Зазначено, що в умовах глобалізації відбувається взаємовигідний вплив НКС на сталий розвиток туризму, і навпаки. Особливу місію виконує в процесі такої взаємодії держава, яка забезпечує процеси державного регулювання відповідними сферами. Проведено аналіз підтримки розвитку елемента НКС на рівні громади та здатності забезпечити заходи з охорони відповідними правовими документами. Серед заходів практичного спрямування виокремлено майстер-класи, фестивалі, конкурси, екскурсії, тематичні зустрічі, мистецькі премії тощо.

Ключові слова


туризм; атрактивність; глобалізація; туризмознавчий аспект; нематеріальна культурна спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


About culture. N 2581-VIII of January 18, 2018. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 [in Ukrainian].

About the approval of the National List of Elements of the Intangible Cultural Heritage of Ukraine. [Order of the Ministry of Culture of Ukraine. No 105, 02.12.2018]. Retrieved from http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245339846&cat_id=244950594 [in Ukrainian].

About tourism. N 124-VIII (124-19) of January 15, 2015. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Berezhna, Yu. (2012). Nematerialna kulturna spadshchyna YuNESKO: poniattia, tendentsii, ukrainskyi vymir [UNESCO Intangible Cultural Heritage: Concept, Trends, Ukrainian Dimension]. Heohrafiia ta turyzm, 23, 93–100 [in Ukrainian].

Dutchak, O.I. (2017). Nematerialna kulturna spadshchyna YuNESKO v Ukraini ta yii rol v rozvytku turyzmu [The intangible cultural heritage of UNESCO in Ukraine and its role in the development of tourism]. In Stan ta perspektyvy rozvytku kulturolohichnoi nauky v Ukraini [The state and prospects of the development of cultural science in Ukraine], Proceedings of the 3rd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (Pt. 1, pp. 72–74). Mykolayiv: VP «MFKNUKiM» [in Ukrainian].

Dutchak, O.I. (2017). Nematerialna kulturna spadshchyna YuNESKO v Ukraini: perspektyvy vykorystannia v industrii turyzmu [The intangible cultural heritage of UNESCO in Ukraine: prospects for using in the tourism industry]. Karpatskyi krai, 1 (9), 165–170 [in Ukrainian].

Fedorchenko, V.K., Pazenok, V.S., Kruchek, O.A., & Malska, M.P. (2013). Turyzmolohiia: kontseptualni zasady teorii turyzmu [Turismology: The conceptual foundations of the theory of tourism]. Kyiv: Akademia [in Ukrainian].

Havryliuk, A. (2016). Atraktyvni resursy nematerialnoi kulturnoi spadshchyny: ukrainski realii. [Attractive resources of the intangible cultural heritage: Ukrainian realities]. In Nematerialna kulturna spadshchyna yak suchasnyi turystychnyi resurs [Intangible cultural heritage as a modern tourist resource], Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 41–47). Kyiv: Ukrainian Center for Cultural Studies [in Ukrainian].

Havryliuk, A. (2018). Derzhavnyi marketynh pozytsionuvannia atraktyvnosti nematerialnoi kulturnoi spadshchyny Ukrainy zasobamy turyzmu [State marketing positioning attractiveness of the intangible cultural heritage of Ukraine by means of tourism]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, 28 (68), 1, 47–55 [in Ukrainian].

Konventsiia pro okhoronu nematerialnoi kulturnoi spadshchyny. [Convention on the Protection of the Intangible Cultural Heritage]. Liha zakon [online] Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03387.html [in Ukrainian].

Kuzik, S.P. (2011). Heohrafiia turyzmu [Geography of tourism]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Ministry of Culture of Ukraine (2018). Ofitsiinyi sait. Retrieved from http://mincult.kmu.gov.ua [in Ukrainian].

Muzychenko-Kozlovska, O.V. (2000). Ekonomichne otsiniuvannia turystychnoi pryvablyvosti terytorii [Economic appraisal of tourist attractiveness of the territory] [Monograph]. Lviv: Novyi Svit [in Ukrainian].

Operatyvne kerivnytstvo z vykonannia Konventsii pro okhoronu nematerialnoi kulturnoi spadshchyny [Operational Guide to the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage] (2016). Retrieved from http://livingheritage.by/ICH-Operational_Directives-6.GA-RU%20(1).pdf [in Ukrainian].

Pazenok, V.S. (2012). Turizmologiya. Teoreticheskiy obraz turizma [Tourism. Theoretical image of tourism] [Monograph]. Kyiv: Alterpres [in Russian].

Sukhomud, H.S. (2015).Turystychnyi dyskurs ta pidkhody do yoho analizu [Tourism discourse and approaches to their analysis]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Filolohichna 55, 250–252 [in Ukrainian].

Ukrainskyi tsentr kulturnykh doslidzhen [Ukrainian Center for Cultural Studies]. Retrieved from http://uccs.org.ua/ [in Ukrainian].

Voitovych, R.V. (2013). Vplyv hlobalizatsii na rozvytok suchasnoho svitu [The Globalization Impact on the Development in the Modern World]. Retrieved from http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2013/06/blog-post.html [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бережна, Ю. (2012). Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО: поняття, тенденції, український вимір. Географія та туризм, 23, 93–100.

Войтович, Р.В. (2013). Вплив глобалізації на розвиток сучасного світу. Взято з http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2013/06/blog-post.html.

Гаврилюк, А. (2016). Атрактивні ресурси нематеріальної культурної спадщини: українські реалії. В Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (с. 41–47). Київ: Український центр культурних досліджень.

Гаврилюк, А. (2018). Державний маркетинг позиціонування атрактивності нематеріальної культурної спадщини України засобами туризму. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління, 28 (68), 1, 47–55.

Дутчак, О.І. (2017). Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні та її роль в розвитку туризму. В Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні, Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ч. 1, с. 72–74). Миколаїв: ВП "МФКНУКіМ".

Дутчак, О.І. (2017). Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи використання в індустрії туризму. Карпатський край, 1 (9), 165–170.

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини. Ліга закон [сайт] Взято з http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03387.html.

Кузик, С.П. (2011). Географія туризму. Київ: Знання 

Міністерство культури України: офіційний сайт. Взято з http://mincult.kmu.gov.ua.

Музиченко-Козловська, О.В. (2000). Економічне оцінювання туристичної привабливості території [Монографія]. Львів: Новий Світ.

Оперативне керівництво з виконання Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. Взято з http://livingheritage.by/ICH-Operational_Directives-6.GA-RU%20(1).pdf.

Пазенок, В.С. (2012). Туризмология. Теоретический образ туризма [Монография]. Киев: Альтерпрес.

Про затвердження Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України [Наказ Міністерства культури України від 12.02.2018 року № 105]. Взято з http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245339846&cat_id=244950594.

Про культуру: Закон України станом на 18.01.2018 р. Офіційний портал Верховної Ради України. Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.

Про туризм: Закон України станом на 15.01.2015 р. Офіційний портал Верховної Ради України.  Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Сухомудь, Г.С. (2015). Туристичний дискурс та підходи до його аналізу. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна, 55, 250–252.

Український центр культурних досліджень: офіційний сайт. Взято з http://uccs.org.ua/.

Федорченко, В.К., Пазенок, В.С., Кручек, О.А., & Мальська М.П. (2013). Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму. Київ: Академія.

Copyright (c) 2018 Алла Гаврилюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |